НОВИ КНИГИ

Политика. Политически науки - НК

Международни отношения - НК

Право. Правосъдие - НК

- 1 -

Б 8242 

 България. Закони и др. п. 

   Закон за задълженията и договорите : Задължителна съдебна практика : В две части /  Състав. Константин Кунчев . - София, 2015 . - 23 см

   В сборника е събрана и систематизирана задължителна съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература, която разглежда проблемите в тази област. Включената съдебна практика обхваща актове, постановени в периода 1952–2015 г.: тълкувателни решения и постановления на Пленума на ВС; тълкувателни решения на ВС и ВКС; решения на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК.


   Част I. Сключване и действие на договорите (чл. 1-25). . - 200 с.

 

   

   ISBN 978-954-730-931-9 


1. Договори - България - законодателни и директивни материали 2. Задължения - законодателни и директивни материали 
 351:347.4(497.2)
Тематични рубрики: 1. Право. Правосъдие - НК 
Б 121400000923
  

Сист. No: 15717

- 2 -

Б 8243 

Грошев, Чавдар

   Индивидуализация на наказанието. Теория и практика / Чавдар Грошев . - София : Сиела Норма АД, 2015 . - 264 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1703-1 


1. Наказателно право - България 
 343
Тематични рубрики: 1. Право. Правосъдие - НК 
Б 121400000924
  

Сист. No: 15718

- 3 -

Б 8255 

Михайлова, Екатерина

   Ролята на държавния глава в законодателния процес : Преглед на българските конституционни модели / Екатерина Михайлова ; Науч. ред. Евгений Дайнов . - София : НБУ, 2015 . - 280 с. : с табл. ; 23 см

   Бел. под линия. Библиогр. под линия и на с. 274-280. Прил. с. 263-273

   ISBN 978-954-535-860-9 


1. Конституционно право - България 
 342(497.2)
Тематични рубрики: 1. Право. Правосъдие - НК 
Б 121400000937
  

Сист. No: 15731

- 4 -

Б 8247 

Николова, Райна

   Медийно аудио- и аудиовизуално право / Райна Николова . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : НБУ, 2015 . - 542 с. ; 23 см

   Бел. под линия. Библиогр. под линия и на с. 510-523. Азб. показалец с. 540-542. Прил. с. 524-539

   ISBN 978-954-535-855-5 


1. Информация - правни проблеми 
 347.83
Тематични рубрики: 1. Право. Правосъдие - НК 
Б 121400000929
  

Сист. No: 15723

Национална и международна сигурност - НК

Икономика и финанси - НК

- 5 -

Б 8259 

Матеев, Георги

   Съвременна пазарна икономика / Георги Матеев . - София : Изток-Запад, 2015 . - 544 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 519-531. Рез. на англ. ез. "Анализите, оценките и изводите, направени в това изследване, се основават на опита и практиката на страните с развита пазарна икономика, които имат и най-богат опит в областта на регулирането на съвременните пазарни икономически отношения. Именно в тези страни в най-чист вид са се открили както положителните страни, така и недостатъците на автоматизма на пазарното регулиране. Това дава основание да се очаква, че ако не веднага, то в близкото бъдеще всички останали страни с пазарна икономика ще минат по същия път на развитие и ще се сблъскат със същите проблеми, пред които са изправени днес водещите страни с развита пазарна икономика. Националните специфики и особеностите на икономиките в различните страни едва ли скоро ще бъдат изживени, но в общото и основното съвременният тип пазарна икономика ще придобива все повече универсални черти и функционални характеристики. В този смисъл изводите и оценките от това изследване ще имат по-широко и универсално значение, независимо че са изведени въз основата на една сравнително по-ограничена по обхват социално-икономическа практика - тази на страните с развита пазарна икономика."

   ISBN 978-619-152-597-3 


1. Пазарна икономика 
 338.242
Тематични рубрики: 1. Икономика и финанси - НК 
Б 121400000944
  

Сист. No: 15738

Екология и опазване на околната среда - НК

Социална политика - НК

Образование. Наука. Култура

Масмедии. Телекомуникации. Информационни технологии - НК

Философия. Социология. Психология - НК

- 6 -

Б 8254 

Георгиев, Благовест

   Растеж накъде? : Относно ирелевантността на моделите за икономически растеж / Благовест Георгиев . - София : Парадигма, 2014 . - 396 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-326-240-3 


1. Социология 
 316
Тематични рубрики: 1. Философия. Социология. Психология - НК 
Б 121400000936
  

Сист. No: 15730

- 7 -

Б 8256 

Кисинджър, Хенри

   Световен ред / Хенри Кисинджър ; Прев. Петър Герасимов . - София : Труд, 2015 . - 384 с. ; 24 см

   Ориг. загл. World Order / Henry Kissinger

   ISBN 978-954-398-397-1 


1. Социология 
 316
Тематични рубрики: 1. Философия. Социология. Психология - НК 
Б 121400000938
  

Сист. No: 15732

- 8 -

Б 8251 

Льобон, Густав

   Психология на тълпите / Густав Льобон . - [София] : Асеневци, 2014 . - 144 с. ; 20 см.

   Ориг. загл. Psychologie des foules / Gustav Le Bon

   ISBN 978-954-8898-36-2 


1. Народопсихология 2. Социална психология 
 159.922.4+316.6
Тематични рубрики: 1. Философия. Социология. Психология - НК 
Б 121400000933
  

Сист. No: 15727

- 9 -

Б 8244 

Чън, Ан

   История на китайската мисъл / Ан Чън ; Прев. Виолета Йончева . - София : Рива, б.г. . - 696 с. : с к. ; 20 см

   Прев. по Histoire de la pensee chinoise / Anne Cheng. Офс. изд. 3 000 тир. Библиогр. с. 691-692 ; Предм., именен показалец, Показалец на заглавията.

   ISBN 978-954-320-494-6 


1. Философия, китайска 2. Философи, китайски 3. Конфуцианство 
 101(091)(510)  + 299.51
Тематични рубрики: 1. Философия. Социология. Психология - НК 
Б 121400000926
  

Сист. No: 15720

Религия и религиознание - НК

- 10 -

Б 8234 

Бъдещето на религията в България и Европа  : Глобалното християнство и ислям /  Състав. Богдана Тодорова и др. . - София : Авангард Прима, 2014 . - 356 с. ; 21 см

   Пълното име на Иван Желев е Иван Желев Димитров. Други автори: Десислава Дамянова, Жасмина Донкова, Иван Желевд, Максим Мизов и Нина Димитрова.

   ISBN 978-619-160-339-8 


1. Религия и политика 2. Християнство - Европа 3. Ислям - Европа 
 261:316(497.2+4)  + 28(4)  + 297(4)
Тематични рубрики: 1. Религия и религиознание - НК 
Б 121400000912
  

Сист. No: 15706

- 11 -

Б 8238 

Янакиев, Калин Тодоров

   Европа, паметта, църквата : Политико-исторически и духовни записки / Калин Тодоров Янакиев . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 384 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1448-7 


1. Религия и политика 2. Религия и култура 3. Християнство - философия 
 261  + 230.1
Тематични рубрики: 1. Религия и религиознание - НК 
Б 121400000919
  

Сист. No: 15713

История и исторически науки - НК

- 12 -

Б 8233 

Бадваганян, Карник

   100 години арменски геноцид / Карник Бадваганян . - София : Изток-Запад, 2015 . - 144 с. с ил. ; 22 см . -  (Спасената история)

   В книгата са разгледани подробно исторически събития, свързани със съдбата на арменския народ.

   ISBN 978-619-152-615-4 


1. Геноцид - история 
 323.12
Тематични рубрики: 1. История и исторически науки - НК 
БЧ 121400000910
  

Сист. No: 15705

- 13 -

Б 7595 

Гюзелев, Васил

   Съчинения в пет тома / Васил Гюзелев . - София, 2013- . - 24 см

   


   Т. 2. Княз Борис Първи (852-889 ; +907) ; Кавханите и Ичиргу боилите на българското ханство - царство (VІІ - XІ в.). . - 2014 . - 512 с. : с табл.

 

   Библиогр. с. 489-500

   ISBN 978-954-09-0814-4 


1. Покръстване на българите 865 г. 2. България - история, средни векове 
 949.72.03.5(093)  + 92 Борис I, княз
Тематични рубрики: 1. История и исторически науки - НК 
Б 121400000914
  

Сист. No: 15708

- 14 -

Б 7595 

Гюзелев, Васил

   Съчинения в пет тома / Васил Гюзелев . - София, 2013- . - 24 см

   


   Т. 3. Папството и българите през Средновековието (ІХ-ХV в.). . - 2013 . - 423 с.

 

   Библиогр. под линия. Съдържа и Терминологичен речник.

   ISBN 978-954-09-0815-1 


1. Католическа църква 2. Папство - история 3. България - история, средни векове 
 282(091)  + 262(091)  + 949.72.03.5(093)
Тематични рубрики: 1. История и исторически науки - НК 
Б 121400000915
  

Сист. No: 15709

- 15 -

Б 7595 

Гюзелев, Васил

   Съчинения в пет тома / Васил Гюзелев . - София, 2013- . - 24 см

   


   Т. 4. Училища, скриптории, библиотеки и знания в България XIII-XIV век : [Изследване]. . - 2014 . - 384 с. : с табл.

 

   Библиогр. с 377-381

   ISBN 978-954-09-0816-8 


1. Просветно движение - България - история 2. Образование и просвета - България - история 3. Библиотечно дело - България 
 370(09)  + 02(09)
Тематични рубрики: 1. История и исторически науки - НК 
Б 121400000916
  

Сист. No: 15710

- 16 -

Б 8245 

Йорданов, Калин

   Кръстоносните походи: реликви и чудеса / Калин Йорданов . - София : Изток-Запад, 2015 . - 672 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-604-8 


1. Кръстоносни походи 
 940.1
Тематични рубрики: 1. История и исторически науки - НК 
Б 121400000927
  

Сист. No: 15721

- 17 -

Б 8210 

Марков, Георги

   История на войните : Т. 1- / Александър Стоянов . - София . - 23 см

   


   Т. 3. Тридесетгодишната война. . - 2015 . - 192 с. : с ил.

 

   

   ISBN 978-954-515-297-9 


1. Военна история 
 355.48
Тематични рубрики: 1. История и исторически науки - НК 
Б 121400000925
  

Сист. No: 15719

- 18 -

Б 8258 

Сливен и Елена през Възраждането  : Принос към изследванията / Даринка Mинчева Караджова ; Фотогр. Димитър Димитров ; Библиогр. ред. Евросина Антонова Ангелова-Пенкова . - София : Болид-инс, 2014 . - 520 с. : с факс. ; 24 см.

   Фотогр., състав. отбелязани на гърба на загл. с. ; Пълното име на ил. е Димитър Пеев Димитров. Библиогр. с. 199-211. Съдържа и Азб. показалец към писмата ; За авт. Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-394-145-2 


1. История - България - Възраждане 2. Ръкописи, български 
 949.72.04(093.2)  + 091(497.2)
Тематични рубрики: 1. История и исторически науки - НК 
Б 121400000940
  

Сист. No: 15734

- 19 -

Б 8253 

Събев, Орлин

   Робърт колеж и българите / Орлин Събев . - София : Изток-Запад, 2015 . - 464 с. : с ил. ; 22 см.

   "Книгата е посветена на Робърт колеж, основан в Цариград от американски протестантски мисионери през 1863 г., на близо хилядата българи, които са учили там, и на ролята на колежа в българската история. Изследването е базирано на неизползвани или слабо проучени документи: архивите на самия колеж, по-голямата част от които се съхраняват в библиотеката на Колумбийския университет (Ню Йорк), а друга част в Истанбул, както и напълно пренебрегваните досега османски архиви. Особено място в книгата е отделено на образователните идеали и политики, следвани и прилагани от колежа като застъпник на протестантската етика и американския либерализъм. Те в голяма степен оказват влияние и върху мирогледа на учениците. Ръководството и преподавателите на колежа са се стремили да изградят у тях силни характери, волеви личности и народни водачи. Най-голям успех в това отношение те постигат с българските ученици, на които книгата обръща специално внимание чрез анализ на техния социален профил, кариерно развитие след колежа и активната им роля в обществено-политическия живот на свободна България."

   ISBN 978-619-152-624-6 


1. История - Балкански страни 
 949.7
Тематични рубрики: 1. История и исторически науки - НК 
Б 121400000935
  

Сист. No: 15729

- 20 -

Б 8262 

Файджис, Орландо

   Танцът на Наташа. Културна история на Русия / Орландо Файджис . - [София] : Рива, 2015 . - 540 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-320-511-0 


1. История - Русия 2. Културология 
 947
Тематични рубрики: 1. История и исторически науки - НК 
Б 121400000947
  

Сист. No: 15741

Художествена литература. Езикознание. Литературознание - НК

- 21 -

Б 8264 

Банова, Мария

   Учебен правописен речник на българския език / Мария Банова, Росица Николова . - София : Бан Мар, 2015 . - 344 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9797-55-8 


1. Български език - правопис - речници 
 808.67-1
Тематични рубрики: 1. Художествена литература. Езикознание. Литературознание - НК 
Б 121400000949
  

Сист. No: 15743

- 22 -

Б 8235 

Брезински, Стефан

   Българският език свещен. Да говорим и да пишем правилно / Стефан Брезински . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 208 с. ; 21 см.

   

   ISBN 978-954-26-1467-8 


1. Езикознание 2. Български език 
 808.67
Тематични рубрики: 1. Художествена литература. Езикознание. Литературознание - НК 
Б 121400000913
  

Сист. No: 15707

- 23 -

Б 8261 

Вагенщайн, Анжел

   Съновидение за св. Борис I / Анжел Вагенщайн . - София : Колибри, 2015 . - 224 с. ; 22 см

   "Борис I е една от най-емблематичните и драматични фигури в българската древност. Езическият велик хан, а по-късно християнски княз Борис-Михаил е владетелят, който налага кога с неописуемо насилие, кога със святост и благост, но винаги с дълбоки прозрения в далнините на народа си православието и славянската писменост. Тези два държавнически акта, слели прабългари и славяни в единна европейска нация, превръщат България в една от най-великите и могъщи държави на своето време и предначертават Златния български век на сина му - Симеон. "Съновидението" е написано на език, вдъхновен както от оригиналните исторически източници, така и на съвременния литературен български, което му придава особен и оригинален привкус на старинна хроника. По текста на "Съновидение за св. Борис I" е заснет филмът "Борис I" с участието на Стефан Данаилов в ролята на великия български владетел."

   ISBN 978-619-150-574-6 


1. Българска литература - исторически романи 
 886.7-31
Тематични рубрики: 1. Художествена литература. Езикознание. Литературознание - НК 
За него: 1. Борис I, княз 
Б 121400000946
  

Сист. No: 15740

- 24 -

Б 8248 

Еко, Умберто

   Нулев брой / Умберто Еко . - София : Бард, 2015 . - 224 с. ; 21 см.

   Ориг. загл. Numero zero / Umberto Eco

   ISBN 978-954-655-579-3 


1. Италианска литература - романи 
 850-31
Тематични рубрики: 1. Художествена литература. Езикознание. Литературознание - НК 
Б 121400000930
  

Сист. No: 15724

- 25 -

Б 8249 

Зукерман, Питър

   Погребани в небесата : Удивителната история на хималайските шерпи в най-страшния ден от изкачването на К2 / Питър Зукерман, Аманда Падоан . - София : Вакон, 2015 . - 256 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9535-62-4 


1. Американска литература - романи 
 820(73)-311.8
Тематични рубрики: 1. Художествена литература. Езикознание. Литературознание - НК 
Б 121400000931
  

Сист. No: 15725

- 26 -

Б 8241 

Крайтън, Майкъл

   Жертвата / Майкъл Крайтън ; Прев. Крум Бъчваров . - София : Бард, 2002 (Хасково : Полиграфюг) . - 400 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   Ориг. загл. Prey / Michael Crichton. - Библиогр. с. 394-398. - Офс. изд. - 4 500 тир

   ISBN 954-585-397-2 


1. Американска литература - романи 
 820(73)-312.4
Тематични рубрики: 1. Художествена литература. Езикознание. Литературознание - НК 
Б 121400000922
  

Сист. No: 15716

- 27 -

Б 8246 

Крайтън, Майкъл

   Левакът / Майкъл Крайтън ; Прев. Владимир Германов . - София : Бард, 2014 . - 238 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   Майкъл Крайтън под псевд. Джон Ленг. - Ориг. загл. Zero cool / Michael Crighton writing as John Lange

   ISBN 978-954-655-510-6 


1. Американска литература - романи 
 820(73)-312.4
Тематични рубрики: 1. Художествена литература. Езикознание. Литературознание - НК 
Б 121400000928
  

Сист. No: 15722

- 28 -

Б 8252 

Крайтън, Майкъл

   Пясък през пръстите / Майкъл Крайтън ; Прев. Мария Панева . - София : Бард, 2014 . - 267 с. ; 20 см

   Майкъл Крайтън под псевд. Джон Ленг. - Ориг. загл. Easy go / Michael Crighton writing as John Lange

   ISBN 978-954-655-477-2 


1. Американска литература - романи 
 820(73)-312.4
Тематични рубрики: 1. Художествена литература. Езикознание. Литературознание - НК 
Б 121400000934
  

Сист. No: 15728

- 29 -

Б 8257 

Масети, Катарина

   Семейна гробница / Катарина Масети ; Прев. Радослав Папазов . - София : Колибри, 2014 . - 240 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Familjegraven / Katarina Mazetti

   ISBN 978-619-150-492-3 


1. Шведска литература - романи 
 839.7-31
Тематични рубрики: 1. Художествена литература. Езикознание. Литературознание - НК 
Б 121400000939
  

Сист. No: 15733

- 30 -

Б 8250 

Нури, Решат

   Последното убежище / Решат Нури ; Прев. Хубавинка Филипова . - София : Слънце, 2015 . - 272 с. ; 20 см.

   

   ISBN 978-954-742-213-1 


1. Турска литература - романи 
 894.35-31
Тематични рубрики: 1. Художествена литература. Езикознание. Литературознание - НК 
Б 121400000932
  

Сист. No: 15726

- 31 -

Б 8239 

Попконстантинов, Казимир

   Епохата на българския цар Самуил = The age of bulgarian tsar Samuil : Language and literature : Език и писменост / Казимир Попконстантинов, Анна-Мария Тотоманова . - София : Акад. издат. "Проф. Марин Дринов", 2014 . - 178, [23] л. ил., факс. ; 25 см

   Изд. на БАН. Институт за лит. Библиогр. след отд. материали. Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-322-810-2 


1. Старобългарски език - Писмо 2. Епиграфика 
 808.101  + 930.27(=810.1)
Тематични рубрики: 1. Художествена литература. Езикознание. Литературознание - НК 
Б 121400000920
  

Сист. No: 15714

- 32 -

Б 8260 

Сюецин, Цао

   Сън в алени покои : Т. 1- / Цао Сюецин ; Прев. Петко Хинов . - София : Изток-Запад, 2015- . - 22 см

   „Сън в алени покои“ е роман, но и същинска енциклопедия: в него е изобразен с тънки подробности животът на китайското общество от ХVІІІ век - от висшето общество до нисшите класи, от императора до просяка. В книгата са вплетени знания от област­та на архитектурата, изкуствата, митологията, религията, социално-правните отношения, държавната администрация, музиката и театъра, поезията и калиграфията – и дори традиционното кули­нарно изкуство и медицина на Китай."

   ISBN 978-619-152-609-3 (т. 1)


   Т. 1 . - 600 с.

 

   


1. Китайска литература 
 895.1-31
Тематични рубрики: 1. Художествена литература. Езикознание. Литературознание - НК 
Б 121400000945
  

Сист. No: 15739

- 33 -

Б 8263 

Това е моето минало. Спомени, дневници свидетелства (1944-1989).  : Т. 1- /  Състав. Ивайло Знеполски . - София, 2010 - . - 24 см

   Изд. Институт за изследване на близкото минало


   Т. 3 . - 2015 . - 388 с. : с ил.

 

   

   ISBN 978-954-28-1691-1 


1. Мемоарна литература 
 886.7-94
Тематични рубрики: 1. Художествена литература. Езикознание. Литературознание - НК 
Б 121400000948
  

Сист. No: 15742


 Индекс по АВТОРИ

Ангелова-Пенкова, Евросина Антонова 18 
Бадваганян, Карник 12 
Банова, Мария 21 
Брезински, Стефан 22 
Бъчваров, Крум 26 
Вагенщайн, Анжел 23 
Георгиев, Благовест 6 
Герасимов, Петър 7 
Германов, Владимир 27 
Грошев, Чавдар 2 
Гюзелев, Васил 13 14 15 
Дайнов, Евгений 3 
Дамянова, Десислава 10 
Димитров, Димитър 18 
Димитрова, Нина 10 
Донкова, Жасмина 10 
Еко, Умберто 24 
Желев, Иван 10 
Знеполски, Ивайло 33 
Зукерман, Питър 25 
Йончева, Виолета 9 
Йорданов, Калин 16 
Караджова, Даринка Mинчева 18 
Кисинджър, Хенри 7 
Крайтън, Майкъл 26 27 28 
Кунчев, Константин 1 
Льобон, Густав 8 
Масети, Катарина 29 
Матеев, Георги 5 
Мизов, Максим 10 
Михайлова, Екатерина 3 
Николова, Райна 4 
Николова, Росица 21 
Нури, Решат 30 
Падоан, Аманда 25 
Панева, Мария 28 
Папазов, Радослав 29 
Попконстантинов, Казимир 31 
Стоянов, Александър 17 
Събев, Орлин 19 
Сюецин, Цао 32 
Тодорова, Богдана 10 
Тотоманова, Анна-Мария 31 
Файджис, Орландо 20 
Филипова, Хубавинка 30 
Хинов, Петко 32 
Чън, Ан 9 
Янакиев, Калин Тодоров 11 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Бъдещето на религията в България и Европа 10 
Българският език свещен. Да говорим и да пишем правилно 22 
Европа, паметта, църквата 11 
Епохата на българския цар Самуил 31 
Жертвата 26 
Закон за задълженията и договорите : Задължителна съдебна практика 1 
Индивидуализация на наказанието. Теория и практика 2 
История на войните 17 
История на китайската мисъл 9 
Кръстоносните походи: реликви и чудеса 16 
Левакът 27 
Медийно аудио- и аудиовизуално право 4 
Нулев брой 24 
Погребани в небесата 25 
Последното убежище 30 
Психология на тълпите 8 
Пясък през пръстите 28 
Растеж накъде? 6 
Робърт колеж и българите 19 
Ролята на държавния глава в законодателния процес 3 
Световен ред 7 
Семейна гробница 29 
Сливен и Елена през Възраждането 18 
Съвременна пазарна икономика 5 
Сън в алени покои 32 
Съновидение за св. Борис I 23 
Съчинения в пет тома 13 14 15 
Танцът на Наташа. Културна история на Русия 20 
Това е моето минало. Спомени, дневници свидетелства (1944-1989). 33 
Учебен правописен речник на българския език 21 
100 години арменски геноцид 12 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Американска литература - романи 25 26 27 28 
Библиотечно дело - България 15 
България - история, средни векове 13 14 
Българска литература - исторически романи 23 
Български език 22 
Български език - правопис - речници 21 
Военна история 17 
Геноцид - история 12 
Договори - България - законодателни и директивни материали 1 
Езикознание 22 
Епиграфика 31 
Задължения - законодателни и директивни материали 1 
Информация - правни проблеми 4 
Ислям - Европа 10 
История - Балкански страни 19 
История - България - Възраждане 18 
История - Русия 20 
Италианска литература - романи 24 
Католическа църква 14 
Китайска литература 32 
Конституционно право - България 3 
Конфуцианство 9 
Кръстоносни походи 16 
Културология 20 
Мемоарна литература 33 
Наказателно право - България 2 
Народопсихология 8 
Образование и просвета - България - история 15 
Пазарна икономика 5 
Папство - история 14 
Покръстване на българите 865 г. 13 
Просветно движение - България - история 15 
Религия и култура 11 
Религия и политика 10 11 
Ръкописи, български 18 
Социална психология 8 
Социология 6 7 
Старобългарски език - Писмо 31 
Турска литература - романи 30 
Философи, китайски 9 
Философия, китайска 9 
Християнство - Европа 10 
Християнство - философия 11 
Шведска литература - романи 29 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ


 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Борис I, княз 23 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ