НОВИ КНИГИ

Политика. Политически науки - НК

- 1 -

Б 9670 

Ангела Меркел : Непреклонната  / Матю Квортръп ; Прев. Любомир Мартинов, Елияна Генчева . - София : Сиела Норма АД, 2018 . - 404 с., 4 л. : с цв. фотогр. ; 24 см . -  (Власт и отговорност)

   Ориг. загл. Angela Merkel : Europe's most influential leader / Matthew Qvortrup Името на авт. на предг. отбелязано на с. 10 Библиогр. с. 390-402

   ISBN 978-954-28-2615-6 


1. Политици, немски - биографии 
 32(430)(092)  + 92 Меркел, Ангела
Тематични рубрики: 1. Политика. Политически науки - НК 
Б 121800000217
  

Сист. No: 19326

- 2 -

Б II 609 

 България. Народно събрание 

   Сесия. [Четиридесет и четвърто] 44-то Народно събрание на Република България : първа сесия, 19 април - 28 юли 2017 г. . - София : Народно събрание, 2017 . - 78 с. ; 30 см

   Обзор на законодателната дейност, парламентарния контрол и парламентарната приемна на 44-то Народно събрание през първата му сесия.


 328.34(497.2)(093.3)
Тематични рубрики: 1. Политика. Политически науки - НК 
А 121800000193, АЧ 121800000194, Б 121800000195, БЧ 121800000196
  

Сист. No: 19311

- 3 -

Б II 609 

 България. Народно събрание 

   Сесия. [Четиридесет и четвърто] 44-то Народно събрание на Република България : втора сесия, 1 септември - 21 декември 2017 . - София : Народно събрание, 2017 . - 132 с. ; 30 см

   Обзор на законодателната дейност, парламентарния контрол и парламентарната приемна на 44-то Народно събрание през втората му сесия.


 328.34(497.2)(093.3)
Тематични рубрики: 1. Политика. Политически науки - НК 
А 121800000197, АЧ 121800000198, Б 121800000199, БЧ 121800000200
  

Сист. No: 19312

- 4 -

Б 9659 

 България. Народно събрание, XLIV.2017 

   [44 НС] Правилник за организацията и дейността на Народното събрание : Обн., ДВ, бр. 35 от 2017 г. . - София : Народно събрание, 2017 . - 94 с. ; 21 см

   


 342.53(497.2)
Тематични рубрики: 1. Политика. Политически науки - НК 
АЧ 121800000203, БЧ 121800000204
  

Сист. No: 19314

- 5 -

Б 9684 

Иванова, Пенка Начева

   Човекът на "светлото бъдеще": цели и механизми на социалистическата идеология в България (1944-1956) / Пенка Начева Иванова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 245 с. : с табл. ; 21 см

   Загл. на гърба на кн.: Човекът на "светлото бъдеще" Библиогр.: с. 239-244

   ISBN 978-954-07-4411-7 


1. Комунистическа идеология 
 141.82  + 316.323.7
Тематични рубрики: 1. Политика. Политически науки - НК 
Б 121800000231
  

Сист. No: 19340

- 6 -

Б 9686 

Константинов, Владимир

   От първо лице за някои служби / Владимир Константинов . - София : Изток-Запад, 2018 . - 208 с. : с ил., портр. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0245-8 


1. Дипломати, български - спомени 
 327(497.2)
Тематични рубрики: 1. Политика. Политически науки - НК 
Б 121800000233
  

Сист. No: 19342

- 7 -

Б 9679 

Маски долу! Национализмът на Бълканите през ХХ век  . - София : Парадигма, 2018 . - 284 с. : с цв. ил., к. ; 24 см

   "Авторите на монографията - Наум Кайчев, Боби Бобев, Юра Константинова, Калина Пеева, Румяна Прешленова и Анета Михайлова - правят опит за демаскиране на благовидните предлози,с които политиците често оправдават посегателствата не само по отношение на малцинствата, но и спрямо титулярната нация в шест държави в Югоизточна Европа: Югославия, Албания, Гърция, Турция, България и Румъния. Публичното представяне на тези болезнени теми от близкото минало е наложително за по-доброто разбиране на актуалните предизвикателства пред региона."

   ISBN 978-954-326-344-8 


1. Национален въпрос и национална политика 
 172.15(497)(091)"19"  + 323.1(497)(091)"19"
Тематични рубрики: 1. Политика. Политически науки - НК 
Б 121800000226
  

Сист. No: 19335

- 8 -

Б 9687 

Чомски, Ноам

   Глобални недоволства / Ноам Чомски ; Разговорите води Дейвид Барсамян ; Прев. Валерий Русинов . - [София] : Бард, 2018 . - 253 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Global discontents : Interviews with David Barsamian / Noam Chomsky Името на интервюиращото лице отбелязано на с. 251, а на прев. на гърба на предзагл. с. Библиогр. с. 211-250 и под линия Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-655-843-5 


1. Политика - социология 2. Международни отношения 3. Глобални проблеми на човечеството 
 316.3  + 316.32  + 327  + 339.9
Тематични рубрики: 1. Политика. Политически науки - НК 
Б 121800000234
  

Сист. No: 19343

Международни отношения - НК

- 9 -

Б 9675 

Международният трансфер на административни модели и инструменти: възможности, ограничения и рискове  : доклади от Първа международна конференция по публична администрация София, СУ "Св. Климент Охридски", април 2017 г. /  Състав. и науч. ред. Татяна Томова, Симеон Петров . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 598 с. : с ил. ; 24 см

   Текст и на англ. ез. - Съдържа докл. от: Александър Маринов, Георги Пеев, Мариана Димитрова, Милена Стефанова, Снежана Илиева, Яна Чакърова, Тодор Танев, Фабрис Лара, Андрей Велчев, Атанас Славов, Елена Калфова, Климент Найденов, Методи Иванов, Владислав Акулов-Муратов, Борис Мечков, Петя Брънзова, Симеон Петров, Татяна Томова, Ярослав Дворак, Людмила Гузикова, Любимка Андреева, Георги Вулджев, Георги Ганев, Георги Саракостов, Николай Вълканов, Огнян Боюклиев, Стоян Панчев, Красен Станчев, Мария Коцева-Тикова, Милкана Мочурова, Венко Петков, Галина Стоянова, Георги Темелков, Детелин Димитров, Искра Милева, Лилия Еленкова, Мариела Йорданова, Николета Ефремова, Петя Кръстева, Тодор Ижбехов. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4406-3 


1. Администрация - управление и организация - конференции 
 351/354.07(063)
Тематични рубрики: 1. Международни отношения - НК 
Б 121800000222
  

Сист. No: 19331

Европейски съюз - НК

- 10 -

Б 9673 

Коларов, Тодор

   Смесените договори на Европейския съюз / Тодор Коларов . - София : Нов български университет, 2018 . - 247 с. ; 24 см

   „...монографията е едно от малкото изследвания в международноправната ни литература, които излизат извън преобладаващия обяснителен маниер на изследванията на правото на ЕС, с познати ни класификации на актовете и договорите на Съюза. Вместо общите разсъждения за сложността на правото на ЕС, авторът е посветил анализа си на един по-дълбок пласт в тази материя, който е в деликатната зона между националното и наднационалното право.“ - проф. д-р Христо Георгиев

   ISBN 978-619-233-012-5 


1. Европейски съюз - правни проблеми 2. Международни договори - Европа - Справочници 
 341.17(4-6)  + 341.24(4-6)
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз - НК 
Б 121800000220
  

Сист. No: 19329

Международна политика

- 11 -

Б 9676 

Карастоянов, Стефан

   Регионална и политическа география на балканските страни : ч . 1 - / Стефан Карастоянов, Николай Попов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2011 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4398-1 


   Ч. 2 . - 2018 . - 416 с.. : с к., сх., табл.

 

   Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. гл.


1. Политическа география - Балкански полуостров 2. Геополитика 3. Балкански полуостров - география 
 911.3:32(497)  + 327:911.3
Тематични рубрики: 1. Международна политика 
Б 121800000223
  

Сист. No: 19332

Право. Правосъдие - НК

- 12 -

Б 9658 

 България. Народно събрание, XLIII. 2016 

   [43 НС] Правилник за организацията и дейността на Народното събрание : Обн., ДВ, бр. 97 от 25.11.2014г., в сила от 25.11.2014 г., доп., бр. 13 от 17.02.2015 г., изм., бр. 86 от 6.11.2015 г., в сила от 6.11.2015 г., изм. и доп., бр. 86 от 1.11.2016 г., в сила от 4.11.2016 г. . - София : Народно събрание, 2016 . - 96 с. ; 21 см

   


 342.53(497.2)
Тематични рубрики: 1. Право. Правосъдие - НК 
АЧ 121800000201, БЧ 121800000202
  

Сист. No: 19313

- 13 -

Б 9701 

Иванов, Ивайло

   Социално осигуряване 2018 : Книга - годишник / Ивайло Иванов и др. . - София : Труд и право, 2018

   Изд. е с ISSN: 1312-9562 Други автори: Даниела Асенова, Катя Кашъмова, Мария Касърова, Снежана Малакова, Любомира Язаджиева. Подробните авторски коментари предлагат систематизиран преглед на основните положения в осигурителната материя и акцентират върху новите моменти в осигурителното законодателство: - измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.; - промяната в условията за упражняване на правото на лицата, родени след 31.12.1959 г., да променят осигуряването си от един в друг пенсионен фонд; - реда за осигуряване на командированите или изпратените работници и служители в страни от Европейския съюз; - новите моменти в отпускането и изплащането на паричните обезщетения за безработица; - промените в КТ и в КСО, свързани с осиновяването на дете до петгодишна възраст; - условията и реда за придобиване и упражняване на право на пенсия от ДОО и новите правила за изчисляване на пенсията от трудова дейност; - правата на лицата, осигурявани в допълнителните задължителни и доброволни пенсионни фондове и др. Предложени са и експертни решения на конкретни примери и казуси от практиката.


 349.3
Тематични рубрики: 1. Право. Правосъдие - НК 
АЧ 121800000248, БЧ 121800000249
  

Сист. No: 19357

- 14 -

Б 9678 

Илиева, Рая

   Търговско право : общи положения : Видове търговци / Рая Илиева . - София : Нова звезда, 2018 . - 452 с. ; 22 см

   "Настоящият учебник по „Търговско право” представлява пълно и всеобхватно изследване на правната уредба на търговските отношения у нас. Обхванати са всички въпроси на търговското право – същност на търговското право, понятие за търговец и неговите индивидуализиращи белези, видовете субекти на търговското право, търговско предприятие. Детайлно са разгледани въпросите обхващащи търговската регистрация, търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, който представлява една особеност на търговското право, обусловена от изискванията за правна сигурност на търговския обмен."

   ISBN 978-619-198-088-8 


1. Търговско право 
 347.7
Тематични рубрики: 1. Право. Правосъдие - НК 
Б 121800000225
  

Сист. No: 19334

- 15 -

Б 9667 

Маринов, Иван

   Вертикални споразумения : ЕС - България / Иван Маринов . - София : Сиби, 2018 . - xxx, 573 с. : със сх. ; 25 см

   "Изданието съдържа правен анализ и практически правни съвети във връзка с конкурентните правила на ЕС, приложими към споразуменията за дистрибуция, които попадат във и извън обхвата на Регламент 330/2010 и Регламент 461/2010. Анализът на конкурентното право на ЕС е допълнен с анализ на националните конкурентни правила и поради това, че те често са тясно свързани с анализа на конкурентното право, с правилата на гражданското и търговското право, приложими към споразуменията за дистрибуция в България."

   ISBN 978-619-226-081-1 


1. Европейски съюз - Търговия - Правни проблеми 2. Търговски договори и спогодби - Европа 3. Конкуренция (икономика) - Европа - правни проблеми 4. Търговско право - България 
 347.74(4-6)  + 338.242.2.000.34(4-6)
Тематични рубрики: 1. Право. Правосъдие - НК 
Б 121800000214
  

Сист. No: 19323

- 16 -

Б 9674 

Наказателното правораздаване - традиции и перспективи  = Criminal jurisdiction - traditions and perspectives : сборник доклади от научна конференция, организирана от катедра "Наказателноправни науки" на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", проведена в София на 6 ноември 2017 г. /  Състав. Пламен Панайотов и др. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 503 с. : с диагр. ; 24 см

   Други състав.: Ралица Илкова, Ивайло Цонков. - Съдържа докл. от: Пламен Панайотов, Маргарита Чинова, Павлина Панова, Екатерина Салкова, Добринка Чанкова, Никола Манев, Светлин Антонов, Веселин Вучков, Георги Митов, Гергана Маринова, Никола Белчев, Наталия Киселова, Симона Велева, Атанас Семов, Галина Захарова, Даниела Атанасова, Лада Паунова, Антоанета Данова, Ивайло Цонков, Иван Маджаров, Ива Пушкарова, Мирослава Манолова, Гергана Андонова, Красимир Манов, Искра Владова, Румен Василев, Весела Марева, Десислава Петрова, Янко Ройчев, Нели Стоянова, Димитър Младенов, Христо Кутиев, Мария Михайлова, Александрина Дончева, Христина Богиа, Ивайло Иванов. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4405-6 


1. Наказателен процес - конгреси, конференции, съвещания - България 
 343.1(063)
Тематични рубрики: 1. Право. Правосъдие - НК 
Б 121800000221
  

Сист. No: 19330

- 17 -

Б 9681 

Предизвикай: Съдебната практика!  : Обликационно и търговско право : 2017 /  Състав. Стоян Ставру, Румен Неков . - София : Сиела Норма АД, 2018 . - 772 с. : с табл. ; 21 см

   Съдържа и Указ. на съдебните актове.

   ISBN 978-954-28-2569-2 


1. Съдебна практика - България 2. Облигационно право - България 3. Търговско право - България 
 347.9(497.2)  + 347.4/.5(497.2)  + 347.7(497.2)
Тематични рубрики: 1. Право. Правосъдие - НК 
Б 121800000228
  

Сист. No: 19337

- 18 -

Б 9677 

Стоянов, Николай

   Прекратяване на трудовия договор без предизвестие / Николай Стоянов . - 2. доп. изд. . - София : Сиела Норма АД, 2018 . - 200 с. ; 22 см

   "Книгата предлага обобщен анализ на съдебната практика по прекратяване на трудовото правоотношение по реда на чл. 325, ал. 1 КТ. Изданието е структурирано според прекратителните основания на чл. 325 КТ, като са обособени конкретните въпроси, на които съдът дава отговор. Всяка глава започва с кратък синтез на прекратителното основание и съдържа експертни отговори на конкретни въпроси. След всеки отговор е цитирана съдебна практика, което позволява ползването на отговорите при правни защити и становища."

   ISBN 978-954-28-2608-8 


1. Трудови договори - България - правни проблеми 
 331.106(497.2)  + 349.222(497.2)
Тематични рубрики: 1. Право. Правосъдие - НК 
Б 121800000224
  

Сист. No: 19333

- 19 -

Б 9682 

Стоянов, Чавдар

   Основи на международното хуманитарно право / Чавдар Стоянов . - София : Изд. авт., 2018 . - 216 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-3897-0 


1. Международно право 2. Военно право 
 341.3  + 341.1  + 341
Тематични рубрики: 1. Право. Правосъдие - НК 
Б 121800000229
  

Сист. No: 19338

Национална и международна сигурност - НК

Икономика и финанси - НК

- 20 -

Б 9669 

Полсън, Хенри

   Китай - събуждането на един гигант / Хенри Полсън ; Прев. Христо Димитров . - София : Сиела Норма АД, 2018 . - 480 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-282-461-9 


1. Китай - стопанска политика 2. Китай - външна търговия 
 338.2(510)  + 339.5(510)
Тематични рубрики: 1. Икономика и финанси - НК 
Б 121800000216
  

Сист. No: 19325

Екология и опазване на околната среда - НК

- 21 -

Б 9680 

Рачев, Георги

   Климатология : въпроси и отговори / Георги Рачев . - София : Парадигма, 2018 . - 258 с. : с ил., к. ; 21 см

   "От политическите решения, взети днес, а те са концентриран израз на нашата икономическа визия за идните години, ще зависи дали утре ще се наложи да плащаме за въздуха, който дишаме. Само възможно най-пълното разбиране за същността, причинно-следствените връзки при формирането на климата и ролята и участието на човешката дейност в наблюдаваните климатични промени, могат да ни помогнат да вземем правилните решения днес."

   ISBN 978-954-326-338-7 


1. Климатология 
 551.58
Тематични рубрики: 1. Екология и опазване на околната среда - НК 
Б 121800000227
  

Сист. No: 19336

Социална политика - НК

Образование. Наука. Култура

Масмедии. Телекомуникации. Информационни технологии - НК

Философия. Социология. Психология - НК

- 22 -

Б 9689 

Ломброзо, Чезаре

   Престъпният човек : Според класификацията на Чезаре Ломброзо : обобщена накратко от дъщеря му Джина Ломброзо-Фереро / Чезаре Ломброзо ; Прев. Галин Йорданов . - [София] : Веси, 2018 . - 244 с. ; 21 см . -  (Без цензура)

   Ориг. загл.: The criminal man. According to the classification of Cesare Lombroso. Името на прев. е отбел. на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-964-675-7 


 343.9  + 572  + 159.97
Тематични рубрики: 1. Философия. Социология. Психология - НК 
Б 121800000236
  

Сист. No: 19345

Религия и религиознание - НК

- 23 -

Б 9688 

Кардини, Франко

   "Ислямът е заплаха." Лъжа! / Франко Кардини ; Прев. Евгения Грекова . - София : Изток-Запад, 2018 . - 176 с. ; 22 см

   Ориг. загл. L'Islam и una minaccia" (Falso!) / Fraco Cardini Библиогр. с. 171-173

   ISBN 978-619-01-0234-2 


1. Ислям 
 297  + 940
Тематични рубрики: 1. Религия и религиознание - НК 
Б 121800000235
  

Сист. No: 19344

История и исторически науки - НК

- 24 -

Б 9671 

Вачков, Даниел

   Аварии и катастрофи : Хроника на социалистическата индустриализация / Даниел Вачков . - София : Сиела Норма АД, 2018 . - 216 с. ; 23 см . -  (Минало несвършено)

   Изд. на Институт за изследване на близкото минало.

   ISBN 978-954-28-2486-2 


1. История - България - 1944-1989 
 331.47  + 949.72.06
Тематични рубрики: 1. История и исторически науки - НК 
Б 121800000218
  

Сист. No: 19327

- 25 -

Б 9664 

Владева, Павлина

   Велико Търново в калейдоскопа на времето / Павлина Владева . - Велико Търново : Нар. библ. П. Р. Славейков, 2016 . - 304 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7173-09-3 


1. Градове, български - история 
 908(497.216)(093)
Тематични рубрики: 1. История и исторически науки - НК 
Б 121800000210
  

Сист. No: 19319

- 26 -

Б 9663 

Влайков, Т. Г.

   Чиновничество и властници : очерки : според бележките и спомените на моя брат / Т. Г. Влайков . - София : Златен змей, 2018 . - 452 с. : с портр., снимки ; 25 см

   Познатият и непознатият Тодор Влайков / Иван Иванов: с. 11-47.

   ISBN 978-954-776-040-0 


1. Мемоарна литература 
 886.7-94
Тематични рубрики: 1. История и исторически науки - НК 
Б 121800000208, Б 121800000209
  

Сист. No: 19318

- 27 -

Б 9668 

Войников, Живко

   Титли и имена в Първата българска държава : сравнителен анализ / Живко Войников . - Велико Търново : Абагар, 2018 . - 408 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-168-198-3 


1. Почетни и благороднически титли - България - история - Средни векове 
 949.72.031
Тематични рубрики: 1. История и исторически науки - НК 
Б 121800000215
  

Сист. No: 19324

- 28 -

Б 9666 

Вълчанов, Васил

   Бурни времена : Екстремни събития между живота и смъртта / Васил Вълчанов . - София : БГкнига, 2017 . - 302 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-230-013-5 


 656.6(497.2)
Тематични рубрики: 1. История и исторически науки - НК 
Б 121800000212
  

Сист. No: 19321

- 29 -

Б 9661 

Добрев, Петър

   Европа започва от България : Книга за източните корени на някои западни достояния / Петър Добрев . - София : Галик, 2001 . - 175 с., 1 л. : к. ; 21 см

   

   ISBN 954-8008-60-2 


1. Прабългари - произход и култура 2. История - България - средни векове 3. Българи - Произход 
 949.72.031.1
Тематични рубрики: 1. История и исторически науки - НК 
Б 121800000206
  

Сист. No: 19316

- 30 -

Б 9660 

Коларов, Никола

   Априлско въстание : Епопея на подвига и безсмъртието / Никола Коларов . - Б. м. : Изд. авт., 2008 . - 118 с. ; 20 см

   


1. Априлско въстание 1876 
 949.72.042.22
Тематични рубрики: 1. История и исторически науки - НК 
Б 121800000205
  

Сист. No: 19315

- 31 -

Б 9685 

Консоло, Джузепе

   Атентатът срещу папата : Истинската история / Джузепе Консоло ; Прев. от итал. ез. Ани Томова ; Предг. Георги Първанов . - София : Унив. изд. ''Св. Климент Охридски'', 2018 . - 200 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Attacco al Papa / Giuseppe Consolo

   ISBN 978-954-07-4416-2 


 323.28  + 262
Тематични рубрики: 1. История и исторически науки - НК 
За него: 1. Антонов, Сергей 
Б 121800000232
  

Сист. No: 19341

- 32 -

Б II 802 

Масонството в България  = Freemasonry in Bulgaria : Ч. 1 - / Иво Жейнов и др. . - София : Тангра ТанНакРа, 2018 . - 29 см

   Други авт.: Пламен Павлов, Веселина Вачкова, Спас Ташев, Христо Темелски. - Авторите: с. 274-278. - Хронолог. табл.: с. 260-269. - Библиогр.: с. 270-273.

   ISBN 978-954-378-155-3 


   Ч. 1 . - 280 с. : с цв. ил.

 

   


1. Масонство - България - история 
 061.23(497.2)(091)
Тематични рубрики: 1. История и исторически науки - НК 
Б 121800000213
  

Сист. No: 19322

- 33 -

Б 9665 

Панайотова, Кинка

   История на читалище "Надежда 1869" Велико Търново / Кинка Панайотова, Невяна Бъчварова . - Велико Търново : Абагар, 2009 . - 320 с. : с табл., 88 с. : ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-427-854-0 


 374.28(497.216)(091)
Тематични рубрики: 1. История и исторически науки - НК 
Б 121800000211
  

Сист. No: 19320

- 34 -

Б 9662 

Петров, Светослав

   Българската национална катедрала от замисъла до съвременната мъдрост : сборник от четива / Светослав Петров . - София : Звезди, 2011 . - 328 с. : с цв. ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-8697-23-1 


1. Катедрали 2. Архитектура, църковна 
 726.6(497.223)(091)
Тематични рубрики: 1. История и исторически науки - НК 
Б 121800000207
  

Сист. No: 19317

- 35 -

Б 9683 

Стариков, Николай

   Ликвидирането на Русия : кой помогна на червените да победят в Гражданската война? / Николай Стариков . - София : Хермес, 2018 ([София] : Алианс принт) . - 400 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: Ликвидация России / Николай Викторович Стариков Библиогр.: с. 395-398

   ISBN 978-954-26-1811-9 


1. Чуждестранна военна интервенция и гражданска война в Русия 2. Русия - история 
 947
Тематични рубрики: 1. История и исторически науки - НК 
Б 121800000230
  

Сист. No: 19339

Художествена литература. Езикознание. Литературознание - НК

- 36 -

Б 9695 

Божинов, Георги

   Черешови води : разкази и пътеписи / Георги Божинов . - Пловдив : Хермес, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 208 с. ; 21 см

   За автора: с. 2 Такива ги стрелят / Ангел Русков: с. 201-206

   ISBN 978-954-26-1793-8 


1. Българска литература 
 886.7-32
Тематични рубрики: 1. Художествена литература. Езикознание. Литературознание - НК 
Б 121800000242
  

Сист. No: 19351

- 37 -

Б 9696 

Вернан, Жан-Пиер

   Старогръцки митове : Всемирът, боговете, хората / Жан-Пиер Вернан ; Прев. Доротея Табакова . - София : Колибри, 2018 . - 224 с. ; 20 см

   Ориг. загл. L’Univers, les Dieux, les Hommes / Jean-Pierre Vernant

   ISBN 978-619-02-0223-3 


 292
Тематични рубрики: 1. Художествена литература. Езикознание. Литературознание - НК 
Б 121800000243
  

Сист. No: 19352

- 38 -

Б 9690 

Гвахария, Гоги

   Сълзи в очилата / Гоги Гвахария ; Прев. Ирина Пираева . - София : Агата-А, 2017 . - 448 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-540-130-5 


1. Грузинска литература 
 894.631-4.2
Тематични рубрики: 1. Художествена литература. Езикознание. Литературознание - НК 
Б 121800000237
  

Сист. No: 19346

- 39 -

Б 9693 

Гипиус, Зинаида

   Петербургски дневници 1914-1919 / Зинаида Гипиус ; Прев. от рус. ез. Ася Григорова . - София : Прозорец, 2017 ([София] : Инвестпрес) . - 324 с. ; 20 см . -  (Хроника)

   Ориг. загл.: Петербургские дневники / Зинаида Гиппиус Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-733-928-6 


1. Руска литература - мемоари 
 882-94
Тематични рубрики: 1. Художествена литература. Езикознание. Литературознание - НК 
Б 121800000240
  

Сист. No: 19349

- 40 -

Б 9699 

Гхош, Амитав

   Гладният прилив / Амитав Гхош ; Прев. от англ. Герасим Славов . - Пловдив : Жанет 45, 2018 . - 468 с. ; 20 см . -  (Индийската поредица)

   Ориг. загл. The hungry tide / Amitav Ghosh Биогр. данни за авт. отбелязани на предзагл. с. Съдържа и Бел. на авт. ; Бел. на прев.

   ISBN 978-619-186-412-6 


1. Английска литература - романи 
 820-31
Тематични рубрики: 1. Художествена литература. Езикознание. Литературознание - НК 
Б 121800000246
  

Сист. No: 19355

- 41 -

Б 9697 

Двубои  /  Състав. Лий Чайлд ; Прев. Крум Бъчваров . - София : Бард, 2018 . - 492 с. ; 21 см . -  (Кралете на трилъра)

   Ориг. загл. Matchup / Ed. Lee Child

   ISBN 978-954-655-839-8 


1. Американска литература 
 820(73)-322.4
Тематични рубрики: 1. Художествена литература. Езикознание. Литературознание - НК 
Б 121800000244
  

Сист. No: 19353

- 42 -

Б 9672 

Жените в българската литература и култура  : доклади от Национална интердисциплинарна научна конференция, 20-21 октомври 2016 г., София /  Състав. и науч. ред. Людмила Малинова и др. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 528 с. ; 24 см

   Други състав.: Кристина Йорданова, Маринели Димитрова. - Съдържа докл. от: Корнелия Славова, Красимира Даскалова, Маргарита Димитрова, Пламен Антов, Албена Вачева, Силвия Петрова, Людмила Балабанова, Мартина Недялкова, Ева Ковачева, Радослава Станкова, Катя Станева, Надежда П. Александрова, Анна Алексиева, Мария Антонова, Албена Хинкова, Недка Капралова, Мила Кръстева, Христо Милков, Людмила Хр. Малинова, Емилия Алексиева, Живка Симова, Милена Кирова, Румен Шивачев, Юлиан Жилиев, Катя Зографова, Кристина Йорданова, Магда Карабелова, Анна Ангелова, Цветанка Атанасова, Петър Велчев, Таня Казанджиева, Богомила Атанасова, Елена Азманова, Радка Пенчева, Петър Михайлов, Мая Горчева, Мариета Гиргинова, Елизария Рускова, Калина Лукова, Милена Георгиева, Милена Балчева-Божкова, Жоржета Назърска, Калин Николов, Мария Митева, Венцислав Димов, Евдокия Борисова, Дора Колева, Николай Кирилов, Камелия Николова, Надежда Александрова, Екатерина Григорова, Йоана Павлова, Албена Иванова. - Библиогр. след отд. докл. и под линия.

   ISBN 978-954-07-4363-9 


1. Българска литература - теми, образи, сюжети - сборници 2. Жени - в художествената литература - сборници 3. Жени - участие в обществено-политическия живот - сборници 
 396.9(062.2)  + 886.7.09(062.2)
Тематични рубрики: 1. Художествена литература. Езикознание. Литературознание - НК 
Б 121800000219
  

Сист. No: 19328

- 43 -

Б 9700 

Ким, Анна

   Замразеното време / Анна Ким ; Прев. Жанина Драгостинова . - София : Колибри, 2018 . - 178 с. ; 20 см . -  (Съвременна европейска проза)

   Кн. е получила Награда за литература на Европейския съюз 2012

   ISBN 978-619-02-0200-4 


1. Австрийска литература - романи 
 830(436)-31
Тематични рубрики: 1. Художествена литература. Езикознание. Литературознание - НК 
Б 121800000247
  

Сист. No: 19356

- 44 -

Б 9692 

Мароне, Лоренцо

   Изкушението да бъдеш щастлив / Лоренцо Мароне ; Прев. Мария Добрева . - София : Колибри, 2018 . - 264 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-02-0210-3 


1. Италианска литература - романи 
 850-31
Тематични рубрики: 1. Художествена литература. Езикознание. Литературознание - НК 
Б 121800000239
  

Сист. No: 19348

- 45 -

Б 9698 

Рагде, Анне Б.

   Берлинските тополи / Анне Б. Рагде ; Прев. Анюта Качева . - София : Дамян Яков, 2008 . - 328 с. ; 20 см . -  (Съвременна проза)

   Ориг. загл. Berlinerpoplene / Anne B. Ragde

   ISBN 978-954-527-415-2 


1. Норвежка литература - романи 
 839.6-31
Тематични рубрики: 1. Художествена литература. Езикознание. Литературознание - НК 
Б 121800000245
  

Сист. No: 19354

- 46 -

Б 9694 

Фин, Ей Джей

   Жената на прозореца / Ей Джей Фин ; Прев. от англ. Анна Карабинска-Ганева . - София : Сиела Норма АД, 2018 . - 440 с. ; 21 см

   Ориг загл. The Woman in the Window / A.J. Finn

   ISBN 978-954-28-2559-3 


1. Американска литература - романи 
 820(73)-31
Тематични рубрики: 1. Художествена литература. Езикознание. Литературознание - НК 
Б 121800000241
  

Сист. No: 19350

- 47 -

Б 9691 

Хойер, Ида Хегаси

   Извинявай / Ида Хегаси Хойер ; Прев. Мария Николова . - София : Колибри, 2018 . - 248 с. ; 20 см . -  (Съвременна европейска проза)

   

   ISBN 978-619-02-0212-7 


1. Норвежка литература 
 839.6-3
Тематични рубрики: 1. Художествена литература. Езикознание. Литературознание - НК 
Б 121800000238
  

Сист. No: 19347


 Индекс по АВТОРИ

Асенова, Даниела 13 
Барсамян, Дейвид 8 
Божинов, Георги 36 
Бъчваров, Крум 41 
Бъчварова, Невяна 33 
Вачков, Даниел 24 
Вачкова, Веселина 32 
Вернан, Жан-Пиер 37 
Владева, Павлина 25 
Влайков, Т. Г. 26 
Войников, Живко 27 
Вълчанов, Васил 28 
Гвахария, Гоги 38 
Генчева, Елияна 1 
Гипиус, Зинаида 39 
Грекова, Евгения 23 
Григорова, Ася 39 
Гхош, Амитав 40 
Димитров, Христо 20 
Димитрова, Маринели 42 
Добрев, Петър 29 
Добрева, Мария 44 
Драгостинова, Жанина 43 
Жейнов, Иво 32 
Иванов, Ивайло 13 
Иванова, Пенка Начева 5 
Илиева, Рая 14 
Илкова, Ралица 16 
Йорданов, Галин 22 
Карабинска-Ганева, Анна 46 
Карастоянов, Стефан 11 
Кардини, Франко 23 
Касърова, Мария 13 
Качева, Анюта 45 
Кашъмова, Катя 13 
Квортръп, Матю 1 
Ким, Анна 43 
Коларов, Никола 30 
Коларов, Тодор 10 
Консоло, Джузепе 31 
Константинов, Владимир 6 
Ломброзо, Чезаре 22 
Малакова, Снежана 13 
Малинова, Людмила 42 
Маринов, Иван 15 
Мароне, Лоренцо 44 
Мартинов, Любомир 1 
Неков, Румен 17 
Николова, Мария 47 
Павлов, Пламен 32 
Панайотов, Пламен 16 
Панайотова, Кинка 33 
Петров, Светослав 34 
Петров, Симеон 9 
Пираева, Ирина 38 
Полсън, Хенри 20 
Попов, Николай 11 
Първанов, Георги 31 
Рагде, Анне Б. 45 
Рачев, Георги 21 
Русинов, Валерий 8 
Славов, Герасим 40 
Ставру, Стоян 17 
Стариков, Николай 35 
Стоянов, Николай 18 
Стоянов, Чавдар 19 
Табакова, Доротея 37 
Ташев, Спас 32 
Темелски, Христо 32 
Томова, Ани 31 
Томова, Татяна 9 
Фин, Ей Джей 46 
Хойер, Ида Хегаси 47 
Цонков, Ивайло 16 
Чайлд, Лий 41 
Чомски, Ноам 8 
Язаджиева, Любомира 13 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аварии и катастрофи 24 
Ангела Меркел : Непреклонната 1 
Априлско въстание 30 
Атентатът срещу папата 31 
Берлинските тополи 45 
Бурни времена 28 
Българската национална катедрала от замисъла до съвременната мъдрост 34 
Велико Търново в калейдоскопа на времето 25 
Вертикални споразумения 15 
Гладният прилив 40 
Глобални недоволства 8 
Двубои 41 
Европа започва от България 29 
Жената на прозореца 46 
Жените в българската литература и култура 42 
Замразеното време 43 
Извинявай 47 
Изкушението да бъдеш щастлив 44 
История на читалище "Надежда 1869" Велико Търново 33 
Китай - събуждането на един гигант 20 
Климатология 21 
Ликвидирането на Русия 35 
Маски долу! Национализмът на Бълканите през ХХ век 7 
Масонството в България 32 
Международният трансфер на административни модели и инструменти: възможности, ограничения и рискове 9 
Наказателното правораздаване - традиции и перспективи 16 
Основи на международното хуманитарно право 19 
От първо лице за някои служби 6 
Петербургски дневници 1914-1919 39 
Предизвикай: Съдебната практика! 17 
Прекратяване на трудовия договор без предизвестие 18 
Престъпният човек 22 
Регионална и политическа география на балканските страни 11 
Сесия. [Четиридесет и четвърто] 44-то Народно събрание на Република България 2 3 
Смесените договори на Европейския съюз 10 
Социално осигуряване 2018 13 
Старогръцки митове 37 
Сълзи в очилата 38 
Титли и имена в Първата българска държава 27 
Търговско право 14 
Черешови води 36 
Чиновничество и властници 26 
Човекът на "светлото бъдеще": цели и механизми на социалистическата идеология в България (1944-1956) 5 
"Ислямът е заплаха." Лъжа! 23 
[43 НС] Правилник за организацията и дейността на Народното събрание 12 
[44 НС] Правилник за организацията и дейността на Народното събрание 4 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Австрийска литература - романи 43 
Администрация - управление и организация - конференции 9 
Американска литература 41 
Американска литература - романи 46 
Английска литература - романи 40 
Априлско въстание 1876 30 
Архитектура, църковна 34 
Балкански полуостров - география 11 
Българи - Произход 29 
Българска литература 36 
Българска литература - теми, образи, сюжети - сборници 42 
Военно право 19 
Геополитика 11 
Глобални проблеми на човечеството 8 
Градове, български - история 25 
Грузинска литература 38 
Дипломати, български - спомени 6 
Европейски съюз - правни проблеми 10 
Европейски съюз - Търговия - Правни проблеми 15 
Жени - в художествената литература - сборници 42 
Жени - участие в обществено-политическия живот - сборници 42 
Ислям 23 
История - България - 1944-1989 24 
История - България - средни векове 29 
Италианска литература - романи 44 
Катедрали 34 
Китай - външна търговия 20 
Китай - стопанска политика 20 
Климатология 21 
Комунистическа идеология 5 
Конкуренция (икономика) - Европа - правни проблеми 15 
Масонство - България - история 32 
Международни договори - Европа - Справочници 10 
Международни отношения 8 
Международно право 19 
Мемоарна литература 26 
Наказателен процес - конгреси, конференции, съвещания - България 16 
Национален въпрос и национална политика 7 
Норвежка литература 47 
Норвежка литература - романи 45 
Облигационно право - България 17 
Политика - социология 8 
Политици, немски - биографии 1 
Политическа география - Балкански полуостров 11 
Почетни и благороднически титли - България - история - Средни векове 27 
Прабългари - произход и култура 29 
Русия - история 35 
Руска литература - мемоари 39 
Съдебна практика - България 17 
Трудови договори - България - правни проблеми 18 
Търговски договори и спогодби - Европа 15 
Търговско право 14 
Търговско право - България 15 17 
Чуждестранна военна интервенция и гражданска война в Русия 35 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ


 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Антонов, Сергей 31 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ