НОВИ КНИГИ

Политика. Политически науки - НК

- 1 -

Б 9897 

Държавната идея в модерната епоха  /  Състав. Искра Баева . - София : Унив. изд. ''Св. Климент Охридски'', 2018 . - 312 с. ; 24 см

   Библиогр. под линия В сборника са публикувани 24 от разработките, представени на конференция „Държавната идея в модерната епоха“, проведена на 30 май 2016 г. в СУ „Св. Климент Охридски“.

   ISBN 978-954-07-4559-6 


1. Държава - История 
 342.1
Тематични рубрики: 1. Политика. Политически науки - НК 
Б 121900000007
  

Сист. No: 19712

- 2 -

Б 9905 

Оценка на въздействието и въздействие на оценката  = Impact assessment and assessment impact : Proceedings of Second annual conference on public administration, Sofia University "St. Kliment Ohridski", April 2018, Sofia : Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", април 2018 г. /  Състав., науч. ред. Александър Маринов . - София : Унив. изд. ''Св. Климент Охридски'', 2018 . - 279 с. : с ил., табл. ; 25 см

   Библиогр. след отд. докл. Рез. и на англ. ез. на отд. докл. Парал. загл. на англ. ез. на отд. докл.

   ISBN 978-954-07-4570-1 


1. Администрация - управление и организация - конференции 
 351/354.07(06)
Тематични рубрики: 1. Политика. Политически науки - НК 
Б 121900000015
  

Сист. No: 19720

Международни отношения - НК

Право. Правосъдие - НК

- 3 -

Б 7551 

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право  : Т. 1 - /  Състав. Нина Гевренова . - София

   


   Т. 10. Социално подпомагане - проблеми и перспективи : В чест на 65-годишнината на проф. д-р Красимира Средкова и проф. д-р Емил Мингов. . - 2018 . - 232 с.

 

   Рез. на рус. и англ. ез. Доклади от научно-практическа конференция "Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право", София, 2017

   ISBN 978-954-07-4553-4 


1. Трудово право - сборници 2. Осигурително право - сборници 
 349.2  + 349.3:368
Тематични рубрики: 1. Право. Правосъдие - НК 
Б 121900000002
  

Сист. No: 19707

- 4 -

Б 9913 

Атанасов, Огнян

   Правото на Европейския съюз по осигуряване на безопасност и здраве при работа : Отговорности, права и задължения на работодателите, работниците и служителите / Огнян Атанасов, Васка Семерджиева-Даракчиева . - София : Труд и право, 2018 . - 672 с. : с табл. ; 24 см

   Изданието включва: Директивите на ЕС в областта на здравословните и безопасни условия на труд; Нормативните актове на Република България по транспонирането на директивите на ЕС; Приложни коментари, разяснения и препоръки по прилагането на правото на ЕС и на Република България.

   ISBN 978-954-608-262-6 


1. Европейски съюз - Право 2. Охрана на труда 
 331.4:331.101.1
Тематични рубрики: 1. Право. Правосъдие - НК 
Б 121900000024
  

Сист. No: 19729

- 5 -

Б 9737 

България. Народно събрание, XLIV

   [44 НС] Правилник за работа на администрацията на Народното събрание / XLIV България. Народно събрание . - София : Народно събрание, 2018 . - 44 с. ; 21 см

   


 331.108:342.52(497.2)
Тематични рубрики: 1. Право. Правосъдие - НК 
А 121800000508, АЧ 121800000509, Б 121800000510, БЧ 121800000511
  

Сист. No: 19500

- 6 -

Б 9906 

Дулевски, Стойчо

   Понятието за място на стопанската дейност в международното и българско данъчно право / Стойчо Дулевски . - София : Сиела Норма АД, 2018 (София: Алианс принт) . - 256 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 238-255 "Мястото на стопанска дейност е ключово при решаването на въпроса в коя държава юридическите лица следва да платят данък върху печалбата. Глобализацията на икономиката, както и липсата на цялостно и детайлно изследване на това понятие в българската правна литература обуславят актуалността на настоящото издание. В книгата са разгледани както типичните, така и специфичните хипотези при определянето на мястото на стопанска дейност, като са взети предвид международните и националните нормативни актове, относими към темата. Специално място е отделенобъдещите тенденции в развитието на концепцията, с което разглеждането на темата придобива пълнота и завършеност."

   ISBN 978-954-28-2760-3 


1. Данъчно право 
 347.73
Тематични рубрики: 1. Право. Правосъдие - НК 
Б 121900000016
  

Сист. No: 19721

- 7 -

Б 9892 

Калайджиев, Ангел

   Акционерно дружество / Ангел Калайджиев . - София : Сиби, 2019 . - 456 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 450-454 "Работата има за предмет на изследване акционерното дружество. Анализът се основава на българската правна уредба и вторичните източници на правото на Европейския съюз. Формулирано е научно определение на явлението. Последователно са разгледани различните видове акционерни дружества – непублично дружество, публично дружество и европейско дружество, и техните особености във връзка с учредяването, капитала, акциите, органите за управление, прекратяването и други проблеми. В изследването е обсъдена българската литература и съдебна практика, както и сравнителноправни изследвания, посветени на правото на Европейския съюз и на правото на други държави членки. "

   ISBN 978-619-226-099-6 


1. Акционерни дружества 2. Търговско право 
 347.72
Тематични рубрики: 1. Право. Правосъдие - НК 
Б 121900000001
  

Сист. No: 19706

- 8 -

Б 9910 

Колев, Тенчо

   Теория на модерната държава / Тенчо Колев . - София : Сиела Норма АД, 2018 . - 472 с. ; 23 см

   Настоящият учебник обхваща изчерпателно всички въпроси от конспекта по дисциплината "Обща теория на държавата" в юридическите факултети в страната. В книгата са разгледани и някои нови теми – например теория на полицейската държава и предизвикателствата, които Европейският съюз поставя пред националната държава.

   ISBN 978-954-28-2774-0 


1. Държавно право 
 342
Тематични рубрики: 1. Право. Правосъдие - НК 
Б 121900000021
  

Сист. No: 19726

- 9 -

Б 9893 

Петров, Атанас

   Апортът в капиталовите търговски дружества / Атанас Петров ; Предг. Стоян Ставру . - София : Сиела Норма АД, 2018 . - 376 с. ; 21 см . -  (Предизвикай правото)

   Настоящото изследване е посветено на частноправните аспекти на непаричните вноски в капиталовите търговски дружества.

   ISBN 978-954-28-2762-7 


1. Търговски дружества 
 347.72
Тематични рубрики: 1. Право. Правосъдие - НК 
Б 121900000003
  

Сист. No: 19708

- 10 -

Б 9909 

Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд на Република България (25 години данъчен процес)  : Т. 1 - /  Състав. и комент. Иван Г. Стоянов . - София

   


   Т. 1. Преки данъци. . - 2018 . - 548 с.

 

   "Сборникът обхваща практиката на ВАС по данъчни дела за периода 2007–2017 г., като акцентът е поставен върху последните години. Определянето на този период не е случайно. Съображенията са: първо, от 2007 г. РБ е член на ЕС и съответно българското данъчно законодателство е обновено и хармонизирано с данъчното законодателство на ЕС; второ, от 2007 г. е създадена и започва да функционира системата на административните съдилища у нас, на които са подсъдни данъчните дела. Сборникът съдържа и коментар на едни от най-сложните и деликатни проблеми на съдебната практика по данъчни дела. Това е първият систематизиран сборник съдебна практика по данъчни дела в два тома с коментар. Остава надеждата, че проучванията и критичният анализ на данъчната юриспруденция ще стават все по-задълбочени и интензивни, защото добрата теория е предпоставка за добра практика" - Георги Чолаков, Председател на ВАС

   ISBN 978-954-28-2775-7 


1. Данъчно право - България 2. Съдебна практика - България 
 347.73:336.2(497.2)
Тематични рубрики: 1. Право. Правосъдие - НК 
Б 121900000019
  

Сист. No: 19724

- 11 -

Б 9724 

Стойнов, Александър

   Наказателно право : Особена част : Престъпления против правата на човека / Александър Стойнов . - 2 изд. . - София : Сиела Норма АД, 2018 . - 336 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2603-3 


1. Наказателно право 
 343.3/.7(497.2)  + 342.7(497.2)
Тематични рубрики: 1. Право. Правосъдие - НК 
Б 121800000334
  

Сист. No: 19705

- 12 -

Б 9901 

Тимчев, Любомир Кирилов

   Контрол на документите за самоличност и миграцията в Република България / Любомир Кирилов Тимчев . - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2018 . - 266 с. ; 24 см

   Библиогр.: с. 255-265

   ISBN 978-954-00-0167-8 


1. Документи за самоличност 2. Миграция 
 347.15/.18(497.2)
Тематични рубрики: 1. Право. Правосъдие - НК 
Б 121900000011
  

Сист. No: 19716

Национална и международна сигурност - НК

Икономика и финанси - НК

- 13 -

Б 9146 

Бродел, Фернан

   Материална цивилизация, икономика и капитализъм, XV - XVIII век : Т. 1 - / Фернан Бродел ; Прев. Мария Георгиева

   


   Т. 2. Игрите на размяната. . - 2018 -  ([София] : Инвестпрес) . - 592 с. : с ил.

 

   Ориг. загл.: Civilisation materielle, economie et capitalisme, XV - XVIII siecle / Fernand Braudel 1. изд. 2002

   ISBN 978-954-733-958-3 


 338
Тематични рубрики: 1. Икономика и финанси - НК 
Б 121800000338
  

Сист. No: 19444

Екология и опазване на околната среда - НК

- 14 -

Б 9915 

Нашето общо бъдеще  : Доклад на Световната комисия по околната среда и развитието /  Прев. от англ. Илия Иванов . - 2 изд. . - София : Книжен тигър, 2015 . - 370 с. : с табл. ; 24 см

   Ориг. загл.: Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future Първо издание 1989 г.

   ISBN 978-954-429-024-5 


1. Околна среда - Опазване 2. Глобални проблеми на човечеството 
 502
Тематични рубрики: 1. Екология и опазване на околната среда - НК 
Б 121900000026
  

Сист. No: 19731

Социална политика - НК

Образование. Наука. Култура

Масмедии. Телекомуникации. Информационни технологии - НК

Философия. Социология. Психология - НК

- 15 -

Б 9908 

Бескова, Любов

   Русия : Интегрален тип и национална идентичност : Пристрастно-безпристрастен анализ на руския манталитет / Любов Бескова, Александър Холоденко ; Прев. от рус. ез. Владимир Райчев . - София : Изток-Запад, 2018 . - 416 с. : с фиг. ; 24 см

   "Това издание е първата в света книга по соционично странознание. Едно уникално съвпадение на обстоятелства създаде възможността тя да излезе едновременно на руски и на български език – особено приятно за авторката, изпитваща дълбока симпатия към България още от най-ранна възраст. Концепцията, описана в книгата, се базира върху теорията на Карл Густав Юнг за психологическите типове, разработена в началото на ХХ век. Тя позволява манталитетът на която и да е страна да бъде представен не като случайно натрупване на отделни факти, а като стройна система, функционираща по ясни закони и правила. Авторите демонстрират действието на този подход с примера на Русия."

   ISBN 978-619-01-0363-9 


1. Психология 
 159.9
Тематични рубрики: 1. Философия. Социология. Психология - НК 
Б 121900000018
  

Сист. No: 19723

- 16 -

Б 9907 

Пинкър, Стивън

   Просвещение сега : Защита на разума, науката, хуманизма и прогреса / Стивън Пинкър ; Прев. от англ. Елена Филипова . - София : Изток-Запад, 2018 . - 528 с. : с фиг. ; 25 см

   "Разпада ли се светът? Остарял ли е идеалът на прогреса? В този елегантен разбор на човешката ситуация през третото хилядолетие когнитивният учен и обществен интелектуалец Стивън Пинкър ни подканва да отстъпим крачка назад от зловещите заглавия и пророчествата за свършека на света, които се възползват от психологическите ни предразположения. Вместо това нека последваме данните – със седемдесет и пет смайващи графики Пинкър доказва, че животът, здравето, благоденствието, безопасността, мирът, знанието и щастието са във възход, и то не само на Запад, а и по целия свят. Този прогрес не е резултат на някаква космическа сила. Той е дар на Просвещението – убеждението, че разумът и науката могат да засилят човешкия разцвет. Далеч не наивна надежда, Просвещението, знаем ние сега, е проработило. Но повече от всякога то има нужда от енергична защита. Просвещенският проект плува срещу теченията на човешката природа – трибализма, авторитаризма, демонизацията, магическото мислене, – които демагозите с голяма готовност експлоатират. Много коментатори, свързани с политически, религиозни или романтически идеологии, водят ариергардни боеве срещу него. Резултатът е един разяждащ фатализъм и стремеж към разрушаване на скъпоценните институции на либералната демокрация и световното сътрудничество. С интелектуална задълбоченост и литературен нюх „Просвещение – сега“ предлага защита на разума, науката и хуманизма – идеалите, от които имаме нужда, за да се справим с проблемите си и да продължим прогреса си."

   ISBN 978-619-01-0362-2 


1. Философия 
 101
Тематични рубрики: 1. Философия. Социология. Психология - НК 
Б 121900000017
  

Сист. No: 19722

- 17 -

Б 9914 

Състоянието на планетата 2017 : Образование за Земята  : Преосмисляне на образованието за една променяща се планета / Ерик Асадуриан ; Ред. Ерик Асадуриан, Лиса Мастни . - София : Книжен тигър, 2017 . - 320 с. : с ил. ; 24 см

   Ориг. загл. State of the world 2017 Съдържа и Азб. показалец. Доклад на Института Уърлдуоч за напредъка към устойчиво общество.

   ISBN 978-954-429-033-7 


1. Педагогика - социологични проблеми 2. Общество - развитие - социологични проблеми 3. Околна среда - Опазване 
 37.015.3  + 316.32  + 502.3
Тематични рубрики: 1. Философия. Социология. Психология - НК 
Б 121900000025
  

Сист. No: 19730

Религия и религиознание - НК

- 18 -

Б 9912 

Астън, Уилям

   Шинтоизмът : Пътят на Боговете : Древната религия на Япония / Уилям Астън ; Прев. от англ. Даниел Иванов . - София : Шамбала, 2018 . - 464 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-319-208-3 


1. Шинтоизъм 
 299.52
Тематични рубрики: 1. Религия и религиознание - НК 
Б 121900000023
  

Сист. No: 19728

История и исторически науки - НК

- 19 -

Б 9902 

Боев, Борис

   Любов към науката, любов към народа : стуентските организации и обединения в България (1931-1939) / Борис Боев . - София : Унив. изд. ''Св. Климент Охридски'', 2018 . - 400 с. : с портр., факс. ; 24 см

   Библиогр. с. 379-399 и под линия

   ISBN 978-954-07-4523-7 


1. Студенти - Организации 2. България - история 
 329.78-057.875(497.2)  + 949.72
Тематични рубрики: 1. История и исторически науки - НК 
Б 121900000012
  

Сист. No: 19717

- 20 -

Б 9716 

Герварт, Робърт

   Победените : Защо Първата световна война така и не приключи (1917-1923) / Робърт Герварт ; Прев. Галина Лозанова, Николай Вуков . - София : Изток-Запад, 2018 . - 368 с., 16 с. ил. : с к. ; 25 см

   Ориг. загл. The vanquished : Why the First World War faled to end, 1917-1923. Библиогр. с. 301-344. Съдържа и Показалец ; Списък с ил.

   ISBN 978-619-01-0257-1 


1. Първа световна война - история 
 940.3
Тематични рубрики: 1. История и исторически науки - НК 
Б 121800000325
  

Сист. No: 19432

- 21 -

Б 9911 

Гюзелев, Васил

   Седмокнижие за средновековната история на България (IV-XV век) : Кн. 1 - / Васил Гюзелев . - София . - 25 см

   "Седмокнижието" включва студии и статии, които с документирана плътност представят мястото на средновековна България в европейското семейство на народите. Изследванията са напълно обективни и лишени от патоса на псев-допатриотизма, поради което с право са получили достойна оценка от редица съвременни представители на световната медиевистика.


   Кн. 1. Тълкувания върху Българското и Европейското Среднове. . - 2018 . - 446 с.

 

   

   ISBN 978-954-322-954-3 


1. България - история, средни векове 
 94(497.2)"03/14"
Тематични рубрики: 1. История и исторически науки - НК 
Б 121900000022
  

Сист. No: 19727

- 22 -

Б II 684 

Димитров, Димитър

   Светът за българския воин : Т. 1 - /  Авт. и състав. Димитър Димитров . - София . - 30 см

   Загл. и на англ. ез.: The world for the Bulgarian warrior Загл. и на нем. ез.: Die Welt uber den bulgarischen Krieger Загл. и на фр. ез.: Le monde pour le guerrier bulgare Загл. и на итал. ез.: Il mondo per il guerriero bulgaro Текст и на англ., нем., фр., итал. ез. Именен показалец, темат. показалец


   Т. 2. Балканските войни 1912-1913. . - 2014 . - 398 с. : с цв. ил.

 

   

   ISBN 978-619-152-543-0 


1. История - България 2. Военна история 
 949.72
Тематични рубрики: 1. История и исторически науки - НК 
Б 121900000020
  

Сист. No: 19725

- 23 -

Б 9900 

Книгата за изкуството  : Големите идеи, обяснени просто /  Прев. Илия Илиев . - София : Книгомания, 2019 . - 352 с. : с цв. ил. ; 24 см

   "Кое прави някои неща произведения на изкуството? Как древните гърци са придавали форма на идеала си за красота? Дали цветовете могат да влияят пряко на човешката душа? В КНИГАТА ЗА ИЗКУСТВОТО ще намерите отговори на тези и много други въпроси. Чрез анализ на над 200 творби от различни жанрове в нея са представени основните течения, теми и стилове на изобразителното изкуство."

   ISBN 978-619-195-198-7 


1. Изкуство 
 7.01
Тематични рубрики: 1. История и исторически науки - НК 
Б 121900000010
  

Сист. No: 19715

- 24 -

Б 9895 

Криворов, Игнат

   Войната и военното изкуство : исторически аспекти и съвременни проекции / Игнат Криворов . - [София] : Рива, 2018 . - 320 с. : с табл. ; 24 см

   "Доц. д-р Игнат Криворов е дългогодишен преподавател и утвърден изследовател в областта на военното дело. Автор е на монографии за историята на войните, историята на военното изкуство и строителството на въоръжените сили."

   ISBN 978-954-320-650-6 


1. Военно изкуство 
 355.4  + 355.01
Тематични рубрики: 1. История и исторически науки - НК 
Б 121900000005
  

Сист. No: 19710

- 25 -

Б 9894 

Маждракова-Чавдарова, Огняна

   Васил Левски сред своите в родината и отвъд Дунава : Исторически изследвания / Огняна Маждракова-Чавдарова . - София : Гутенберг, 2018 . - 463 с. : с ил. ; 24 см

   В сборника са събрани шестнадесет статии на доц. д-р Огняна Маждракова-Чавдарова, свързани с живота и делото на Левски и неговите сподвижниците, публикувани в различни (известни и не толкова широко известни) научни издания и даващи на читателите любопитни факти – кои са личностите, повлияли на Левски да направи своя житейски избор; хвърляне на нова светлина върху отказа на йеродякон Игнатий от йерархическото му служене; откроява се приносът на Раковски по линия на печатната му пропаганда и много други факти свързани с политическата обстановка в България, отношенията на борците и емиграцията, сведения от десетките пенсионни дела за многобройните сътрудници и сподвижници на Левски и много други любопитни теми.

   ISBN 978-619-176-133-3 


1. История - България 
 949.72
Тематични рубрики: 1. История и исторически науки - НК 
За него: 1. Левски, Васил 
Б 121900000004
  

Сист. No: 19709

- 26 -

Б 9899 

Милев, Иво

   Животът и смъртта на Людмила Живкова : биография / Иво Милев . - София : СЕНС, 2018 . - 736 с. : с ил. ; 25 см

   Библиогр. под линия. "Биографичната книга „Животът и смъртта на Людмила Живкова“ е плод на дългогодишните усилия на автора Иво Милев. След задълбочени проучвания от 2009 година насам, прелистване на над 50 000 страници неизползвани и прашни архиви, се ражда максимално подробен биографичен разказ за дъщерята на Генералния секретар на ЦК на БКП Тодор Живков наричаната още "бялата птица на българската култура"."

   ISBN 978-619-91229-0-7 


1. Биографии 
 92 Живкова, Людмила  + 008
Тематични рубрики: 1. История и исторически науки - НК 
Б 121900000009
  

Сист. No: 19714

- 27 -

Б 9903 

Серафимов, Цанко

   Македония IX в. пр.Хр.-XXI в. : Един прочит на историята на страдалната земя / Цанко Серафимов ; Рец. Иван Петров, Спас Ташев ; Послепис Станислав Станев . - София : Орбел, 2018 . - 464 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-496-123-7 


1. История - Македония 
 949.717
Тематични рубрики: 1. История и исторически науки - НК 
Б 121900000013
  

Сист. No: 19718

- 28 -

Б 9904 

Тер, Филип

   Новият ред на Стария континент : история на неолиберална Европа / Филип Тер ; Прев. от нем. Силвия Василева . - София : Критика и хуманизъм, 2018 . - 522 с. : с ил. ; 21 см

   "Когато през 1989 г. пада буквалната и метафорична Стена между Източна и Западна Европа, започва експеримент с континентален мащаб: след своите нежни и кадифени или кървави революции „Източният блок“ бива подтикнат към икономически трансформации, които се оказват изцяло и чисто неолиберални. Процеси на котрансформация, като ефект от промените при нас, обхващат и страните от Западна Европа. Книгата проследява внимателно, детайлно и много полезно за всякакви читателски гледни точки и двете плоскости на трансформация. Не пропуска и да постави въпроса дали днес европейският Юг не заема мястото на някогашния Изток. Развитието на неолиберализма се очертава в книгата както хронологично, така и с акцент върху важни регионални различия в Европа. В някои отношения книгата е критика на неолиберализма, но като цяло е по-скоро опит за обективна история на последиците му: защото показва как той засяга не само икономиката, но и ценностите, и общностните проекти и мечти. Представя и аргументи за диагностициране на края му."

   ISBN 978-954-587-219-8 


1. Европа - история, нова 
 940.5
Тематични рубрики: 1. История и исторически науки - НК 
Б 121900000014
  

Сист. No: 19719

Художествена литература. Езикознание. Литературознание - НК

- 29 -

Б 9898 

Василев, Асен

   Живот от сенки и сияния / Асен Василев ; Предг. Екатерина Василева, Асен Делчев ; Състав. Нели Цонева . - София : Рива, 2018 . - 284 с. : с ил. ; 21 см

   "В спомените си проф. Асен Василиев разказва за събития от нашата история, за издирваните от него паметници на културата из цялата страна, за откриването и опазването на Казанлъшката гробница, църквата „Св. Петка Самарджийска“ в София, Ивановските стенописи край Русе, за запазената традиция в Светогорската обител, за възрожденското изкуство в Македония. Споделя откровено много факти за интелектуалния живот у нас, за знакови съвременици, творили през ХХ век, с които има лично познанство. Спомените на Асен Василиев са съществен принос в историята на българската култура."

   ISBN 978-954-320-641-4 


1. Българска литература - проза 
 886.7-3
Тематични рубрики: 1. Художествена литература. Езикознание. Литературознание - НК 
Б 121900000008
  

Сист. No: 19713

- 30 -

Б 9896 

Вълшебникът. Животът и епохата на Никола Тесла. Биографията на един гений  . - София : Книгомания, 2018 . - 568 с. : с ил. ; 24 см

   "Тази изчерпателна и всеобхватна монография разказва историята на един от най-плодовитите, независими и нетрадиционни изобретатели на ХХ в. – Никола Тесла. Авторът предлага нов поглед към младежките години на бъдещия учен, времето, когато са се оформили редица от неговите епохални идеи за променливия ток и безжичния пренос на електрическа енергия, осъществили революционен пробив в развитието на технологиите. За първи път се публикуват и анализират факти, свързани с взаимоотношенията на Тесла с много ключови личности като Томас Едисон, Джордж Уестингхаус, Гулиелмо Маркони, Дж. П. Морган, Джон Х. Хамънд и др."

   ISBN 978-619-195-192-5 


1. Биографии 
 92 Тесла, Никола
Тематични рубрики: 1. Художествена литература. Езикознание. Литературознание - НК 
За него: 1. Тесла, Никола 
Б 121900000006
  

Сист. No: 19711


 Индекс по АВТОРИ

Асадуриан, Ерик 17 
Астън, Уилям 18 
Атанасов, Огнян 4 
Баева, Искра 1 
Бескова, Любов 15 
Боев, Борис 19 
Бродел, Фернан 13 
България. Народно събрание, XLIV 5 
Василев, Асен 29 
Василева, Екатерина 29 
Василева, Силвия 28 
Вуков, Николай 20 
Гевренова, Нина 3 
Георгиева, Мария 13 
Герварт, Робърт 20 
Гюзелев, Васил 21 
Делчев, Асен 29 
Димитров, Димитър 22 
Дулевски, Стойчо 6 
Иванов, Даниел 18 
Иванов, Илия 14 
Илиев, Илия 23 
Калайджиев, Ангел 7 
Колев, Тенчо 8 
Криворов, Игнат 24 
Лозанова, Галина 20 
Маждракова-Чавдарова, Огняна 25 
Маринов, Александър 2 
Мастни, Лиса 17 
Милев, Иво 26 
Петров, Атанас 9 
Петров, Иван 27 
Пинкър, Стивън 16 
Райчев, Владимир 15 
Семерджиева-Даракчиева, Васка 4 
Серафимов, Цанко 27 
Ставру, Стоян 9 
Станев, Станислав 27 
Стойнов, Александър 11 
Стоянов, Иван Г. 10 
Ташев, Спас 27 
Тер, Филип 28 
Тимчев, Любомир Кирилов 12 
Филипова, Елена 16 
Холоденко, Александър 15 
Цонева, Нели 29 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право 3 
Акционерно дружество 7 
Апортът в капиталовите търговски дружества 9 
Васил Левски сред своите в родината и отвъд Дунава 25 
Войната и военното изкуство 24 
Вълшебникът. Животът и епохата на Никола Тесла. Биографията на един гений 30 
Държавната идея в модерната епоха 1 
Живот от сенки и сияния 29 
Животът и смъртта на Людмила Живкова 26 
Книгата за изкуството 23 
Контрол на документите за самоличност и миграцията в Република България 12 
Любов към науката, любов към народа 19 
Македония IX в. пр.Хр.-XXI в. 27 
Материална цивилизация, икономика и капитализъм, XV - XVIII век 13 
Наказателно право 11 
Нашето общо бъдеще 14 
Новият ред на Стария континент 28 
Оценка на въздействието и въздействие на оценката 2 
Победените 20 
Понятието за място на стопанската дейност в международното и българско данъчно право 6 
Правото на Европейския съюз по осигуряване на безопасност и здраве при работа 4 
Просвещение сега 16 
Русия : Интегрален тип и национална идентичност 15 
Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд на Република България (25 години данъчен процес) 10 
Светът за българския воин 22 
Седмокнижие за средновековната история на България (IV-XV век) 21 
Състоянието на планетата 2017 : Образование за Земята 17 
Теория на модерната държава 8 
Шинтоизмът : Пътят на Боговете 18 
[44 НС] Правилник за работа на администрацията на Народното събрание 5 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Администрация - управление и организация - конференции 2 
Акционерни дружества 7 
Биографии 26 30 
България - история 19 
България - история, средни векове 21 
Българска литература - проза 29 
Военна история 22 
Военно изкуство 24 
Глобални проблеми на човечеството 14 
Данъчно право 6 
Данъчно право - България 10 
Документи за самоличност 12 
Държава - История 1 
Държавно право 8 
Европа - история, нова 28 
Европейски съюз - Право 4 
Изкуство 23 
История - България 22 25 
История - Македония 27 
Миграция 12 
Наказателно право 11 
Общество - развитие - социологични проблеми 17 
Околна среда - Опазване 14 17 
Осигурително право - сборници 3 
Охрана на труда 4 
Педагогика - социологични проблеми 17 
Психология 15 
Първа световна война - история 20 
Студенти - Организации 19 
Съдебна практика - България 10 
Трудово право - сборници 3 
Търговски дружества 9 
Търговско право 7 
Философия 16 
Шинтоизъм 18 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ


 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Левски, Васил 25 
Тесла, Никола 30 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ